About the Foundation [DUTCH ONLY]

Hoofdlijnen Beleidsplan SCARF

RSIN: 856364101

Missie

  • Het voorzien van kleding en hulpgoederen voor de vluchtelingen die in hun asielprocedure zitten.
  • Het opzetten en draaiende houden van creatieve/omscholingsactiviteiten voor volwassen vluchtelingen, hierbij hebben we de focus op Griekenland.

Visie

Onze visie is dat we via een collectieve inspanning we donaties o.a. kleding en hulpgoederen diegene kunnen bereiken waar de hulp het hardst nodig is. In 2016 ten tijde van de oprichting van Stichting Sending Clothing and Aid Refugee Foundation is dat in onze ogen Griekenland.

Daarnaast vinden we dat elk mens de mogelijkheid zou moeten hebben tot educatie en daarmee de mogelijkheid moet kunnen hebben om voor zichzelf te zorgen. Iets dat door de politieke situatie in Griekenland voor vele vluchtelingen niet mogelijk blijkt te zijn. We streven ernaar om de educatie en taal vaardigheden voor zoveel mogelijk vluchtelingen te ondersteunen.

Doelstellingen

Ons doel is om vluchtelingen te helpen.

Onze doelen om dit te bereiken zijn:

  • Het inzamelen en verspreiden van kleding voor diegene die in een asielprocedure zitten en niet de mogelijkheid hebben zichzelf hierin te voorzien.
  • De toegang tot educatie en tijdverdrijf voor volwassen vluchtelingen ten behoeve van integratie, mentaal welzijn en een betere kans op de arbeidsmarkt.
  • Een goede werkrelatie opbouwen/middelman zijn met de relevante autoriteiten ten behoeve van de educatie van de vluchtelingen op de locaties waar we actief zijn.

Een blijvend positief beeld creƫren van de vluchteling via social media en andere media

Bestuur

Benoemd zijn tot bestuurder in de achter hun naam vermelde functie:

  • de heer S.R. Gijrath, vernoemd, als voorzitter
  • Mevrouw E.M. Percey, als penningmeester/secretaris
Artikel 4.

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door haar bestuur te bepalen aantal - van ten minste drie - natuurlijke personen, die door haar bestuur op persoonlijke titel worden benoemd en geen bloed- of aanverwant van elkander zijn.

2. De benoeming van de hiervoor in lid 1 bedoelde bestuurders geschiedt voor onbepaalde tijd of voor een bij hun benoemde bepaalde periode. Na verloop van voorbedoelde periode is het desbetreffend bestuurslid terstond opnieuw benoembaar. Het bestuur blijft wettig geconstitueerd ook al is zijn ledental tijdelijk beneden het aantal van drie gedaald.

3. In onstane vacatures wordt door het bestuur zo mogelijk voorzien, tenzij het bestuur anders besluit. Laatstbedoeld besluit zal echter alleen kunnen worden genomen, indien het bestuur ten minste uit drie leden bestaat.

4. Het bestuur kan een of meer personen uitnodigen om als adviserend lid toe te treden tot het bestuur en/of dagelijks bestuur. Adviserende leden hebben geen stemrecht.

Artikel 5.

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden alszodanig. Zij kunnen zonodig recht doen gelden op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie te maken kosten.

Artikel 6.

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:

a. overlijden;

b. bedanken, hetgeen door het desbetreffende bestuurslid door middel van een schriftelijke kennisgeving gericht aan het bestuur dient te geschieden;

c. faillissement, ondercuratele- of onderbewindstelling;

d. periodiek aftreden

e. ontslag verleend door de gezamelijke overige bestuurders; en

f. ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek